Algemene voorwaarden

Premisse

De Pastaiozzino.it-site is een e-commerceservice van het bedrijf

Zenone Iozzino srl
Maatschappelijke zetel:Via Castellammare, 130 - 80054 Gragnano
NA - REA:NA-695757
BTW nummer:04473401216
Maatschappelijk kapitaal:€ 50.000 iv

Pastaiozzino.it biedt alle gebruikers een service die bestaat uit de selectie via een gedetailleerde presentatie van de beschikbare producten en de aankoop van Gragnano BGA-pasta via e-commerce.

De contractuele voorwaarden die hierin worden beschreven, zijn van toepassing op elke klant en/of bezoeker van de site en vormen de basis van elk contract tussen Zenone Iozzino srl en de klant.

Pastaiozzino.it behoudt zich altijd het recht voor om de algemene voorwaarden van de Dienst naar eigen goeddunken te wijzigen, door de gebruiker op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen door middel van een kennisgeving op haar website en/of door een e-mail te sturen.

De Klant is verplicht deze wijzigingen te aanvaarden, onverminderd het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice:

  • via chat:maandag t/m vrijdag, van 09:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur

  • telefonisch:op 081.8710245 of 081.8711032 (van maandag tot vrijdag, van 09:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur).

  • via het contactformulier van de site

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site.

Art.1 Definitie van de onderdelen
Dit contract wordt bedongen tussen de klant vermeld op het bestelformulier (hierna eenvoudigweg"klant"genoemd) en het bedrijf ZENONE IOZZINO SRL gevestigd in Gragnano (NA) aan de Via Castellammare, 130.

Art.2 Voorwerp van het contract
Het onderwerp van het contract is de online verkoop van goederen via de website www.pastaiozzino.it beheerd door Zenone Iozznio Srl (BTW-nummer 04473401216), zoals beheerst door het burgerlijk recht inzake elektronische handel. De beschrijving van de afzonderlijke activa is opgenomen in de illustratieve bladen die integraal deel uitmaken van deze voorwaarden.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Art.3 Bestellingen en prijzen
De klant koopt de goederen door het bestelformulier elektronisch te verzenden dat geldig is als contractuele aanvaarding volgens het burgerlijk wetboek; Inkooporders voor producten die naar Pasta Iozzino worden verzonden, moeten in de verplichte velden worden ingevuld op straffe van onaanvaardbaarheid.
De prijzen van de producten zijn inclusief BTW en worden in de toelichtingsbladen en op het bestelformulier aangegeven in € (euro); Verzend- en bezorgkosten worden ook aangegeven. Het bestelformulier stelt de gebruiker in staat om duidelijk en ondubbelzinnig het btw-percentage te identificeren dat van toepassing is op de prijzen voor de aankoop van producten en de verzend- en leveringskosten die door de koerier worden toegepast; deze bedragen zijn voor rekening van de klant.
De betaling van de prijs van de gekochte goederen kan uitsluitend worden gedaan met creditcards of betaalkaarten, zoals uitdrukkelijk aangegeven op de website www.pastaiozzino.it of via PayPal.

Art.4 Verzending en levering
De verzending van de gekochte goederen zal de bestelling respecteren waarin de bevestigde en betaalde bestellingen zullen worden ontvangen.
De verzending en levering, naar het adres dat door de klant is opgegeven in het bestelformulier, vindt plaats per koerier in Italië en in de landen die op de website zijn aangegeven. www.pastaiozzino.it .
De koerier respecteert bij het leveren van de gekochte goederen aan de klant de standaardtijden en in elk geval niet langer dan 3/4 werkdagen in Italië en 7/10 werkdagen in de landen van de Europese Gemeenschap vanaf de ontvangst van het bestelformulier van onderdeel van Pasta Iozzino. Voor leveringen buiten de Europese Gemeenschap kan de timing van land tot land verschillen.

Art.5 Persoonsgegevens
Het verstrekken van persoonsgegevens door de Klant is optioneel, tenzij anders bepaald; in dat geval maakt elke weigering om ze in te voeren registratie onmogelijk. Persoonlijke gegevens kunnen op elk moment worden ingezien en gewijzigd. Alleen mensen die de leeftijd van 18 hebben bereikt (of 21 in sommige landen) kunnen op geldige wijze goederen online kopen op de website www.pastaiozzino.it . De gegevens worden geheel of gedeeltelijk aan derden verstrekt voor het uitvoeren van functies die strikt verband houden met en/of instrumenteel zijn voor de werking van de dienst, zoals het beheer van
IT-systeem, betalingscontrole en verzending van gekochte goederen. In verband met het bovenstaande geeft de Klant zijn toestemming voor de verwerking en mededeling van zijn persoonsgegevens en de daarmee verband houdende verwerking aan de subjecten die de hierboven vermelde activiteiten uitvoeren voor de volledige en regelmatige uitvoering van de dienst die door Pasta Iozzino wordt aangeboden.

Art.6 Reclameboodschappen
Pasta Iozzino zal geen commerciële en promotionele informatie via e-mail verzenden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Klant of een andere geïnteresseerde partij, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens zoals uiteengezet in Wetsbesluit. 196 van 30 juni 2003 en latere wijzigingen en in overeenstemming met de wetgeving inzake elektronische handel.

Art.7 Herroepingsrecht
Als de klant kwalificeert als een"consument"overeenkomstig de consumentencode die is goedgekeurd door wetsbesluit van 6 september 2005 n. 206, heeft het herroepingsrecht dat moet worden uitgeoefend binnen de 7e dag na de aankoopdatum, op voorwaarde dat het product intact wordt geretourneerd. Dit herroepingsrecht moet, op straffe van verval, worden uitgeoefend door binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar Zenone Iozzino srl; het kan ook uitoefenen door binnen dezelfde termijn een mededeling per telegram of fax te sturen, op voorwaarde dat de bevestiging wordt verzonden per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 48 (achtenveertig) uur. Door het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant op eigen kosten zorgen voor verzending van het product naar Pasta Iozzino op het hoofdkantoor:Zenone Iozzino Srl - Via Castellammare, 130 - 80054 Gragnano (NA).
Alle retourzendingen moeten intact en in de originele verpakking zijn. Zodra de producten zijn ontvangen en hun integriteit is geverifieerd, zal Pasta Iozzino de betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen, in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, met inhouding van het gemaakte bedrag aan verzendkosten.

Art.8 Besluit
In geval van niet-nakoming, zelfs gedeeltelijk, van de verplichtingen door de Klant, behoudt Pasta Iozzino zich het recht voor om dit contract te beëindigen op grond van art. 1456 kabeljauw. civ. met een eenvoudige schriftelijke mededeling die per e-mail moet worden verzonden naar het e-mailadres dat door de Klant tijdens de registratie is opgegeven. Pasta Iozzino behoudt zich ook het recht voor om alle toekomstige aankopen door de in gebreke gebleven klant te weigeren, en behoudt zich ook het recht voor om juridische stappen te ondernemen om hun rechten te beschermen. In ieder geval blijven de rechten van Pasta Iozzino op de ontvangst van de vergoedingen onaangetast
voor de afgenomen diensten, naast het recht op schadevergoeding.

Art.9 Overmacht
Als een partij zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen vanwege overmacht, zoals natuurlijke fenomenen van bijzondere intensiteit, oorlogsgebeurtenissen, stakingen, onvoorziene beperkingen opgelegd door de autoriteiten, enz., De nakoming van het contract of de datum voor de uitvoering van het contract ze worden uitgesteld op basis van de gebeurtenis die zich heeft voorgedaan.

Art.10 Beperking van aansprakelijkheid
Pasta Iozzino kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of de schade geleden door de Klant of de ontvanger, als gevolg van vertragingen, vertragingen en onderbrekingen van de e-commerceservice, indien de vertragingen, vertragingen, onderbrekingen niet afhankelijk zijn van iemands gedrag of worden veroorzaakt het slecht functioneren van telecommunicatiediensten, met inbegrip van diensten met toegevoegde waarde, van diensten van energieleveranciers en van internettoegangsdiensten. Pasta Iozzino kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of de schade geleden door de Klant als gevolg van vertragingen, vertragingen en onderbrekingen van de e-commerce service of als gevolg van vertragingen in de uitvoering van de bestelling of als gevolg van het niet uitvoeren ervan, indien de vertraging, vertraging, onderbreking en niet-nakoming worden veroorzaakt door een van de wil onafhankelijke belemmering, die redelijkerwijs niet had kunnen worden voorzien en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden of beperkt, bijvoorbeeld:vertraging en/of niet-nakoming veroorzaakt per koerier, enz.

Art.11 Overdracht van rechten en plichten
Geen van de partijen mag rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit contract aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Art.12 Bevoegdheid en bevoegde rechtbank
Dit contract en alle juridische relaties die eruit voortvloeien worden uitsluitend beheerst door de Italiaanse wet; elke gerelateerde controverse valt onder de exclusieve Italiaanse jurisdictie. Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de wet die is opgesteld om de consument te beschermen, voor elk geschil met betrekking tot dit contract, na bemiddelingspoging bij de bemiddelingskamer van Castellammare di Stabia (NA), de exclusieve bevoegdheid van het Burgerlijk Juridisch Forum van de Rechtbank van Torre Annunziata (NA).

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.